Language
รถเข็น


การคืนสินค้า


เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน - คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์

3. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กับ www.homica.co.th เท่านั้น  

4. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

5. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้

6. การเปลี่ยน - คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี

7. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวกพร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ www.homica.co.th ก่อนทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกครั้ง โทร. 098-720-0097 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. จันทร์ - เสาร์

โดยแจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังรับสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีสินค้าพร้อมส่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ

หากไม่มีสินค้าจะแจ้งเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ส่งสินค้ามาที่ โฮมิก้า

ที่อยู่ในการจัดส่ง: บริษัท โฮมิก้า จำกัด

71 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า, อำเภอบางเลน, นครปฐม 73130.

2. โดยรถขนส่งโฮมิก้า

กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถติดต่อ Homica โดยตรงผ่านทาง Live chat ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. จันทร์ - เสาร์

ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

1. สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์

2. กลุ่มสินค้า Pre-Order, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้าโปรโมชั่น, สินค้าราคาพิเศษ และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์

เอกสารในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บุคคลธรรมดา

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด

2.ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)

3.ใบส่งสินค้า (ตัวจริง)

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)

นิติบุคคล

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด

2.สำเนาใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน

3.สำเนาใบส่งสินค้า

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

6.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

7.ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)

เงื่อนไขการคืนเงิน

การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการ กรณีสินค้าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า หรือไม่มีใหม่สินค้าทดแทน

โดยหลังจากที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะดำเนินการคืนเงินเข้าวงเงินในบัตรเครดิต หรือเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงินตามที่ระบบ 2C2P ระบุ